Thuốc Covid-19


Tổng hợp các loại Thuốc Covid-19, thuốc điều tị covid-19 đã được sản xuất trên thế giới. Ung Thư TAP phân phối các loại thuốc này đến khắp cả nước, có thể đưa ra nước ngoài.