Hocmon - Nội tiết


Tổng hợp các loại thuốc Hocmon - Nội tiết. Ung Thư TAP phân phối các loại thuốc này đến khắp cả nước, có thể đưa ra nước ngoài.